Skip to Content

Melita Mitchell

Melita Mitchell

Dean, Metropolitan College of Professional Studies at Johnson C. Smith University/ECMC Fellow